شرکت کارخانجات لوله سازی خوزستان ، واقع در کیلومتر ۷ جاده اهواز – خرمشهر چند دو
دهه پیش در سایه سوء مدیریت و باهدف تقویت صنایع مشابه در استان اصفهان به
تعطیلی کشانده شد و پس از آن در قالب فرآیند مفسده انگیز به بخش خصوصی واگذار گردید
اینک پس از فروش اموال و دستگاههای مربوطه بنا و مستحدثات شرکت لوله سازی

خوزستان در سایه بی تفاوتی مدیران بخش های مربوطه خوزستان در حال تخریب وتبدیل به زمینِ سوخته میباشد

جالب تر اینکه دستگاه ها ، وسایل و ماشین آلات شرکت در حال انتقال به انبارهای تجمیع وسایل اسقاطی تهران می باشد
 انتظار می رود جناب آقای منتظری دادستان کل کشور براساس دستور العمل ابلاغی آیت
الله رییسی ، حقوق کارگران فراموش شده شرکت لوله سازی خوزستان را احقاق نماید.
کارگران لوله سازی از سال ۱۳۸۱ حقوق معوق طلب دارند اما پرداخت نمیشود،
شرکتی که روزگاری منبع درآمد و تامین صدها خانوار ساکن در اهواز و مناطق پیرامونی آن
همچون ملاشیه ، کریشان ، کوت عبدالله،  حمیدیه و باوی بود ، به بخش خصوصی
سپرده شده تا به ادعای مدیران وزارتخانه مربوطه ، بهروری افزایش و حقوق کارگران به
موقع پرداخت و امنیت و آرامش بر خانواده ها  مستولی شود لیک این سودا نقش بر آب
گردید و مرگ یک بنگاه بزرگ اقتصادی رقم خورد و بجای تولید ثروت،  شاهد انباشت
آسیب های اجتماعی و خارج شدن کارخانه از چرخه تولید هستیم.