متاسفانه چند ماهی است که کمیسیون ماده ۷۷ برگزار نشده است . چرا مردم باید چند ماه منتظر رسیدگی به پرونده های خود باشند . و به چه دلیلی شهرداری کوت عبدالله بخاطر برگزار نشدن این کمیسیون از دریافت واریزی های این پرونده ها محروم بماند