در شهرستان کارون چهارمین شهرستان پرجمعیت استان خوزستان ، مکانی که برای ثبت نقل انتقال پلاک خودرو و دیگر موارد در این راستا در نظر گرفته شده است

، براستی در شان مردم شریف شهرستان کارون می باشد …

مغازه ایی با ابعاد کوچک بدون هیچ امکانات حداقلی برای احترام گذاشتن به مراجعین ، حتی دریغ از یک آب گرم ، و …. تنها یک نفر در این گرمای طاقت فرسای خوزستان ، پاسخگوی خیل کثیر مراجعان است .

و داستان از اینجا تازه آغاز می شود،که برای معاینه و بازدید خودرو کیلومترها آنطرف تر و باز در انتهای یک صف بلند ، اما اینبار شرایط سخت تر و طاقت فرسا تر است… زیرا شما هستید،

رانندگانی که مدتها در زیر گرمای سوزان ، با کاپوت های بالا زده منتظر بازدید ایستاده اند ، تا در این رفت و آمدی که نباید وجود داشته باشد ، شما به پلاک خودرو برسید

.آیا زمان آن نرسیده مانند دیگر شهرستانها مجموعه ایی ،متمرکز با حداقل وسایل آسایش حداقلی (سایه درخت و آب گرم هم قبول است ؟؟؟) در شان مردم شریف و نجیب شهرستان کارون برای این کار در نظر گرفته شود، در قرن ۲۱ هنوز از مردم به روش های منسوخ استقبال می شود.