شهرداری ها و اصلا بهتر است بگوییم شهرهای کوچک بخاطروجود شهروندان شریف و نجیب متاسفانه برای برخی که خود هیچ هنری ندارند

و به لطف خان عموو خان دایی و امثالهم که روزگاری در این شهر جایگاهی داشته پای شان به این شهرها  باز شده و

همچنان در حال چریدن هستند با اینکه سالهاست ،بستگانشان پست و مقامی درآن شهر ندارند

اما همچنان سالهاست در حال تردد به این شهرداری و کسب منفعت از راه کارچاق کنی،و یا گرفتن امتیازات و …..صدور فاکتور و… قصد ندارند دست از این  سر شهرهابردارند،

متاسفانه شهرهای کوچک بستر مناسبی شده برای برخی سواستفاده کنندگان که به زودی نهادهای نظارتی به خواست خدا به حساب و کتاب آنها می رسند.